Wypożyczalnia

Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory o charakterze uniwersalnym. Dysponuje bogatym księgozbiorem, który jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany. Podstawową formą udostępniania zbiorów w bibliotece jest ich wypożyczanie na zewnątrz. Zapewniony jest wolny dostęp do półek, co umożliwia bezpośredni kontakt ze zbiorami. Książki ustawione są na półkach wg UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej), co pozwala czytelnikom na wybranie takiego rodzaju literatury, który odpowiada ich potrzebom i zainteresowaniom. Jednocześnie staramy się służyć pomocą w doborze literatury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej dysponuje 2 stanowiskami komputerowymi z bezpłatnym dostępem do Internetu.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2008
Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Białej z dnia 01.06.2008 r.

Regulamin korzystania z czytelni internetowej
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

§ 1. Prawo korzystania

 1. Prawo korzystania z komputerów znajdujących się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Białej przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Udostępnienie komputera poprzedzone jest wpisaniem się użytkownika do zeszytu odwiedzin.
 3. Z Internetu można korzystać maksymalnie 1 godzinę. Z programów Microsoft Office (Word, Exell, Power Point itp.) do 2 godzin. W przypadku większej grupy oczekujących czas ten może zostać skrócony przez bibliotekarza.
 4. Użytkownik prowadzi poszukiwania samodzielnie. Na jego prośbę bibliotekarz udziela pomocy w wyszukiwaniu informacji za pośrednictwem Internetu oraz w korzystaniu z programów użytkowych.
 5. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

§ 2. Korzystanie z Internetu i programów użytkowych

 1. Bezpłatne korzystanie z Internetu i programów użytkowych jest dozwolone do celów naukowych, edukacyjnych oraz dydaktycznych.
 2. W Internecie można przeglądać strony www, uczestniczyć w grupach dyskusyjnych, sprawdzać pocztę elektroniczną.
 3. Niedozwolone jest pozostawianie przez użytkowników plików własnych na dysku komputera. Pozostawione przez użytkownika pliki zostaną usunięte.

§ 3. Ograniczenia dotyczące korzystania z Internetu i programów użytkowych

 1. Użytkownikowi zabrania się instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.
 2. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Internetu do:
  1. przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,
  2. wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych,
  3. wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,
  4. prowadzenia działalności komercyjnej,
  5. uruchamiania gier komputerowych,
  6. korzystania z serwerów mających charakter wyłącznie rozrywkowy.

§ 4. Odpowiedzialność użytkowników

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu i programów użytkowych.
 2. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do komputera jeśli uzna, iż wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
 3. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu, na podstawie decyzji podjętej przez Kierownika biblioteki, może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów znajdujących się w Bibliotece.

§ 5. Przepisy końcowe

 1. 1. Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2008 r.